Tilmaamaha

Magaca la soco Nooca

Sharaxaad

Tilmaamaha Bixiyaha OR PTC DCI

Macluumaadka ku aadan waxa EVV (Xaqiijinta Booqashada Elektaroonigga ah) iyo OR PTC DCI (Waqtiga Qabtaha Bixiyaha Casriyeynta Daryeelka Tooska ah ee Oregon) ay yihiin iyo sida loo isticmaalo hababka kala duwan ee qabashada waqtiga.

QRGs (Tilmaamaha Tixraaca ee Dhaqsiga ah)

Cinwaanka Tilmaamaha Tixraaca Dhaqsiga ah

Sharaxaad

Ku darista iyo Beddelidda PIN-ka

Wuxuu daboolaa sida loo cusboonaysiiyo lambarka PIN-ka ee hadda jira ama lagu daro mid haddii aan la sameynin.

Khaladaadka Gelitaanka Waqtiga Guud iyo Xadgudubyada Xeerka Ganacsiga QRG
(Tilmaamaha Tixraaca ee Dgaqsiga ah)

Wuxuu sharraxayaa khaladaadka ama xadgudubyada caadiga ah ee laga yaabo in la helo wuxuuna ku siinayaa hagitaan ku saabsan waxa la sameynayo markaad hesho mid.

Jadwalka Beddelka Waqtiga - Daqiiqado ilaa Saacadaha tobanlaha

How to convert minutes to decimal hours.

Sida loo galo Masaafada OR PTC DCI - QRG

Hagahan waxaa uu siinayaa tilmaamo loogu tala galay bixiyayaasha si ay u galaan masaafadooda,

Adeeg bixiyaha – Sida Loo Adeegso Fob

Tusmadaan waxay tilmaamo isxig-xiga ka bixinaysaa adeeg bixiyaasha adeegsanaaya aalada fob si ay ugu qoraan waqtiga ay ka shaqaynayeen OR PTC DCI.

Sida loo Xaqiijiyo aalada Punch ee waqtiga lagu ilaaliyo ee aan horay loo Xaqiijin

Hagahaan wuxuu bixinayaa tilmaamo loogu tala galay bixiyeyaasha kuna saabsan sida loo xaqiijiyo xog lagu soo gashay xaalad aanan la xaqiijin oo ah gudaha OR PTC DCI ayadoo loo maraayo taa Boortalka Mareegta, Mareegta Taleefanka Gacanta iyo Abka kujira Taleefanka Gacanta. 

OR PTC DCI (Waqti Qabtaha Bixiyaha Casriyeynta Daryeelka Tooska ah ee Oregon) Su`aalaha Inta badan la Isweydiiyo Xaashida Talada QRG

Waxay ka jawaabaysaa su’aalaha guud isticmaalaha laga yaabo inuu haayo marka uu isticmaalaayo nidaamka OR PTC DCI (Tilmaamaha Tixraaca ee Dgaqsiga ah).

Xaashida Qadka tooska ah ee OR PTC DCI (Waqtiga Qabtaha Bixiyaha Casriyeynta Daryeelka Tooska ah ee Oregon) QRG (Tilmaamaha Tixraaca ee Dgaqsiga ah)

Sida loo abuuro fooro-waqtiga-dhabta ah iyo sidoo kale lambarada OR PTC DCI ee la heli karo si aad u wacdo.

Waybsaydhka Taleefonka ee OR PTC DCI (Tilmaamaha Tixraaca ee Dgaqsiga ah)

Wuxuu ku tusayaa sida bixiyeyaashu u adeegsan karaan portalka Shabakadda OR PTC ee aaladda moobeelka.

Tilmaamaha Dejinta Isticmaalaha OR PTC DCI (Tilmaamaha Tixraaca ee Dgaqsiga ah)

Sida loo cusboonaysiiyo waxyaalaha sida furo-sireedka, PIN-ka, Su’aalaha sekuuratiga, imaylka, talefoon lambarka iyo magaca isticmaalaha.

Daryeel Bixiyaha – Cilladaha Saacadaha La Ogolaaday Dheeraadka ka ah

Hagahan waxa ku jira ciladda dhacda marka daryeel bixiye isku dayo in uu sheegto saacado ka badan inta loo ogolaaday, waxa ay tahay inay sameeyaan haddii ay cilladani ku dhacdo, iyo sida looga hortago.

Tiknoolojjiyadda iyo OR PTC DCI

Sharraxaa Xulashooyinka OR PTC DCI EVV oo kugu caawin doonaa adiga inaad xulasho doorato taasoo gaarsiisan heerka isku hubida teknoolojiyada.

Ikhtiyaarkee ee OR PTC DCI (Waqti Qabtaha Bixiyaha Casriyeynta Daryeelka Tooska ah ee Oregon) oo aniga igu habboon?

Tilmaamaha ikhtiyaarada qabashada waqtiyada kala duwan ee la heli karo.

Provider and Consumer Resource Guide

Provides an overview of available resources for support for Providers and Consumers.

 CBTs (Tabbabarada Ku salaysan Kumbiyuutarka)

Cinwaanka Tabbabarada Ku salaysan Kumbiyuutarka

Sharaxaad

Soo celinta Lambar-sireedka la Ilaaway

Ka dhax shaqaynta sida loo beddelo lambar-sireed marka la ilaaway.

Gelitaanka OR PTC DCI (Waqti Qabtaha Bixiyaha Casriyeynta Daryeelka Tooska ah ee Oregon) iyo Beddelida Isticmaalkaaga Dejinta

Ka dhaxshaqaynta is-dhexgalka sida loo beddelo dejinta shaqsiyeed ee isticmaalaha.

Raadinta portalka shabakada looga talagalay bixiyeyaasha

Ka dhaxshaqaynta ee portalka shabakada OR PTC DCI (Waqti Qabtaha Bixiyaha Casriyeynta Daryeelka Tooska ah ee Oregon) iyo sido looga isticmaalo EW

Ku darida Gelitaanka Fob (fuulida bilaashka) portalka shabakada OR PTC DCI (Waqti Qabtaha Bixiyaha Casriyeynta Daryeelka Tooska ah ee Oregon)

Kadhaxshaqeynta ee gelitaanka gelida fob portalka shabakada ee OR PTC DCI

 Fiidiyowyada

Cinwaanka Fiidiyowga

Sharaxaad

Guudmarka Macluumaadka Bixiyaha

Dulmarka heerka saree e sida macluumaadka bixiyaha uu u egyahay.

Mobeel App-yada OR PTC DCI looga tala
galay Bixiyeyaasha

Socodka fiidiyaha ee sida loo isticmaalo app-ka moobeylka ee OR PTC DCI (Waqti Qabtaha Bixiyaha Casriyeynta Daryeelka Tooska ah ee Oregon)

Portalka Shabakada OR PTC DCI (Waqti Qabtaha Bixiyaha Casriyeynta Daryeelka Tooska ah ee Oregon) loogu talagalay Bixiyeyaasha

Socodka fiidiyaha ee sida loo isticmaalo portalka shabakada ee OR PTC DCI (Waqti Qabtaha Bixiyaha Casriyeynta Daryeelka Tooska ah ee Oregon)

OR PTC DCI English Provider OrientationThis is a video recording of the Provider Orientation Session where each method of time entry is explained in depth with step-by-step instructions on how to use each Method.

Khayraadka Tignoolajiyada

Cinwaanka Dukumeenti

Sharaxaad

Sida loo abuuro Koontada Iimaylka Google QRG

Wuxuu daboolaa sida loo sameeyo koonto email bilaash ah oo leh Gmail.

Sida loo cusboonaysiiyo Apps-yada Android QRG

Wuxuu ku tusayaa shuruudaha lagu cusbooneysiinayo codsiyada aaladda casriga ah ee Android.

Sida loo cusboonaysiiyo App-yada Apple QRG

Waxay tusaysaa tilmaamaha lagu casriyeeyo Ablikayshanada ee aaladaha casriga ee Apple.

Mid kale

Cinwaanka Dukumeenti

Sharaxaad

Xaashida Shaqada OR PTC DCI

Optional document to help record your time with the fob.

Note: Time must still be entered on the OR PTC DCI Web Portal.