Mục đích: Hướng dẫn này đưa ra chỉ dẫn cho các nhà cung cấp về cách xác minh mục nhập ở trạng thái chưa được xác minh trong OR PTC DCI thông qua Cổng thông tin điện tử, Trang web di động và Ứng dụng dành cho thiết bị di động. Các mục nhập ở trạng thái chưa được xác minh là các mục nhập được chỉnh sửa hoặc tạo bởi một nhân viên của tiểu bang và cần phải được xác minh để nhà cung cấp được thanh toán cho ca làm việc.

Kết quả: Nhà cung cấp đã xác minh chính xác bất kỳ mục nhập thời gian chưa được xác minh nào trong OR PTC DCI.

Cách xác minh mục nhập trong Cổng thông tin điện tử OR PTC DCI

 1. Mở một trình duyệt web và điều hướng đến dcisoftware.com.
 2. Nhấp vào Entries (Mục nhập).
 3. Chọn trạng thái Unverified (Chưa được xác minh) từ bộ lọc Status (Trạng thái).
 4. Nhấp vào Search (Tìm kiếm) để xem tất cả các mục nhập Unverified (Chưa được xác minh).
 5. Nhấp vào Entry (Mục nhập) bạn muốn xác minh.
 6. Nhấp vào Verify (Xác minh) nếu mục nhập có vẻ chính xác.

Cách xác minh mục nhập trong OR PTC DCI Mobile Web

 1. Đăng nhập vào OR PTC DCI bằng trình duyệt web trên thiết bị thông minh của bạn (dcisoftware.com).
 2. Nhấn vào nút menu ở góc trên cùng bên phải.
 3. Chọn tùy chọn Entries (Mục nhập) từ danh sách.
 4. Các mục nhập của bạn sẽ hiển thị. Bạn có thể xem các mục tất cả các mục và xác minh các mục, nếu cần.
 5. Chọn một mục cụ thể mà bạn muốn xem lại.
 6. Nếu bấm giờ chưa được xác minh, bạn có thể xem lại mục nhập để đảm bảo mục nhập chính xác và nhấn vào xác minh.

Cách xác minh mục nhập trong Ứng dụng di động OR PTC DCI

 1. Sau khi đăng nhập vào Ứng dụng di động OR PTC DCI, hãy nhấn vào ba dòng ở góc trên bên trái để mở menu.
 2. Nhấn vào Entries (Mục nhập).
 3. Nhấn vào mục bạn muốn xác minh.
 4. Nhấn vào ACTION (HÀNH ĐỘNG).
 5. Nhấn Verify (Xác minh).
 6. Nhấn Confirm (Xác nhận).