Bấm vào hình bên dưới để tải bài viết:

Mục đích: Hướng dẫn này cung cấp hướng dẫn từng bước cho các nhà cung cấp hoặc người tiêu dùng để thêm hoặc thay đổi mã PIN (Mã số định danh cá nhân) của họ trong OR PTC DCI.

*Có thể thêm mã PIN mới khi nhà cung cấp hoặc người tiêu dùng mới sử dụng hệ thống và muốn sử dụng mã PIN để đăng nhập vào ứng dụng dành cho thiết bị di động, bấm giờ trên điện thoại cố định hoặc xác minh thời gian khi đăng xuất.

*Đổi mã PIN là khi người dùng đã có mã PIN và muốn đổi mã PIN gồm 4 chữ số sang một số mới.

Lưu ý: Bất cứ khi nào thiết lập lại xác thực được thực hiện, mã PIN cần phải được cập nhật.

Kết quả:  Người tiêu dùng hoặc nhà cung cấp sẽ có thể thêm hoặc thay đổi mã PIN của họ để sử dụng khi đăng nhập vào ứng dụng di động OR PTC DCI hoặc điện thoại cố định.

Các bước hoàn thành quy trình:

#

Mô tả

 1

Đăng nhập vào OR PTC DCI bằng tên người dùng và mật khẩu của quý vị.

 

2

3

Các bước để thêm mã PIN:

Từ trang chủ, nhấp vào tên người dùng của quý vị ở góc trên cùng bên phải của trang.

Nhấp vào 'Cài đặt'

4

5

6

7

Nhấp vào 'THÊM PIN MỚI'.

Nhập mã PIN gồm 4 chữ số.

Nhập lại mã PIN gồm 4 chữ số như trên.

Nhấp vào 'Thêm mã pin mới'.

 8

 

Một cảnh báo sẽ hiển thị

“Quý vị có chắc chắn muốn thêm mã Pin mới không?”

Nhấp vào ‘Có’.

Một thanh màu xanh lá cây sẽ hiển thị,

'Mã Pin đã được thêm thành công!'.

 

 

4.A

5.A

6.A

Các bước để thay đổi mã PIN:

Sau đó, hãy làm theo Bước 1 đến 3 ở trên.

Nhấp vào 'THAY ĐỔI MÃ PIN'.

Nhập mật khẩu của quý vị.

Nhấp vào 'Xác nhận'.

7.A

8.A

9.A

 

 

10.A

Nhập mã PIN mới gồm 4 chữ số.

Nhập lại mã PIN gồm 4 chữ số mới giống như trên.

Nhấp vào 'Thay đổi mã pin'.

Một cảnh báo sẽ hiển thị

“Quý vị có chắc chắn muốn thêm mã Pin mới không?”

Nhấp vào ‘Có’.

Một thanh màu xanh lá cây sẽ hiển thị,

'Mã Pin đã được thay đổi thành công!'.