Hướng dẫn

Tên với phiên bản

Diễn giải

Hướng dẫn nhà cung cấp OR PTC DCI

Thông tin về EVV (Xác nhận lần chăm sóc bằng điện tử) và OR PTC DCI là gì và cách sử dụng nhiều phương pháp ghi thời gian khác nhau.

QRGs (Hướng dẫn nhanh)

Đề mục hướng dẫn nhanh

Diễn giải

Tạo và thay đổi mã PIN

Bao gồm cách cập nhật mã PIN hiện có hoặc tạo một mã khác nếu chưa có.

Các lỗi nhập thời gian và vi phạm quy tắc kinh doanh phổ biến

Giải thích các lỗi hoặc vi phạm phổ biến có thể mắc phải và đưa ra hướng dẫn những việc cần làm khi gặp phải.

Biểu đồ chuyển đổi thời gian- Phút sang giờ thập phân

How to convert minutes to decimal hours.

Cách nhập số dặm vào HOẶC PTC DCI - QRG

Tài liệu này trình bày hướng dẫn từng bước để nhà cung cấp nhập quãng đường đi của mình.

Nhà cung cấp - Cách sử dụng thiết bị Fob

Hướng dẫn này cung cấp từng bước cho nhà cung cấp sử dụng thiết bị fob để ghi lại thời gian làm việc của họ trong OR PTC DCI.

Cách xác minh bấm giờ chưa được xác minh

Hướng dẫn này đưa ra chỉ dẫn cho các nhà cung cấp về cách xác minh mục nhập ở trạng thái chưa được xác minh trong OR PTC DCI thông qua Cổng thông tin điện tử, Trang web di động và Ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Bảng hướng dẫn những câu hỏi thường gặp OR PTC DCI

Giải đáp các câu hỏi phổ biến của người dùng khi sử dụng hệ thống OR PTC DCI.

Bảng hướng dẫn điện thoại cố định OR PTC DCI

Cách tạo điểm dừng một dòng thời gian thực cũng như các số điện thoại cố định có sẵn OR PTC DCI để gọi.

Trang web OR PTC DCI trên thiết bị di động

Trình bày cho nhà cung cấp cách sử dụng trang web OR PTC bằng thiết bị di động.

Hướng dẫn thiết lập người dùng OR PTC DCI

Cách cập nhật các chế độ như đặt mật khẩu, mã PIN, câu hỏi bảo mật, email, số điện thoạt và tên người dùng.

Người Chăm Sóc – Lỗi Quá Số Giờ Cho Phép

Hướng dẫn này đề cập đến lỗi xảy ra khi người chăm sóc cố gắng yêu cầu tính công nhiều giờ hơn số giờ họ được phép, phải làm gì nếu họ gặp lỗi này và cách ngăn ngừa lỗi xảy ra.

Công nghệ và OR PTC DCI

Giải thích các Tùy chọn OR PTC DCI EVV và sẽ giúp bạn chọn tùy chọn phù hợp với mức độ thoải mái của bạn với công nghệ.

Lựa chọn OR PTC DCI nào phù hợp với tôi?

Hướng dẫn các tùy chọn khác nhau về ghi thời gian có sẵn.

Provider and Consumer Resource Guide

Provides an overview of available resources for support for Providers and Consumers.

 CBTs (Đào tạo bằng máy tính)

Đề mục đào tạo bằng máy tính

Diễn giải

Khôi phục mật khẩu

Hướng dẫn tương tác cách thay đổi mật khẩu khi bị quên.

Đăng nhập OR PTC DCI và thay đổi thiết lập người dùng

Hướng dẫn tương tác thay đổi thiết lập người dùng cá nhân.

Hướng đến trang web dành cho nhà cung cấp

Hướng dẫn tương tác trang web OR PTC DCI và cách sử dụng cho EVV (Xác nhận lần chăm sóc bằng điện tử)

Hướng dẫn nhập dữ liệu từ thiết bị fob vào
trang web OR PTC DCI

Hướng dẫn tương tác nhập dữ liệu từ thiết bị fob vào trang web OR PTC DCI.

 Video

Tiêu đề video

Diễn giải

Tổng quan hồ sơ nhà cung cấp

Tổng quan hồ sơ nhà cung cấp với mức độ cao thể hiện như thế nào.

Ứng dụng OR PTC DCI trên thiết bị di động dành cho nhà cung cấp

Video hướng dẫn cách sử dụng ứng dụng OR PTC DCI trên thiết bị di động.

Trang web OR PTC DCI dành cho nhà cung cấp

Video hướng dẫn cách sử dụng trang web OR PTC DCI.

OR PTC DCI Vietnamese Provider OrientationThis is a video recording of the Provider Orientation Session where each method of time entry is explained in depth with step-by-step instructions on how to use each Method.

 Recursos Tecnológicos

Đề mục đào tạo bằng máy tính

Diễn giải

Cách tạo tài khoản email Google

Bao gồm cách tạo tài khoản email miễn phí bằng Gmail.

Cách cập nhật ứng dụng trên Android

Trình bày hướng dẫn cập nhật ứng dụng trên thiết bị thông minh Android.

Cách cập nhật ứng dụng trên Apple

Trình bày hướng dẫn cập nhật ứng dụng trên thiết bị thông minh Apple.

Các thứ khác

Tiêu

Diễn giải

Bảng chấm công theo Chìa khóa Điện tử (Fob) của Direct Care Innovations trên Hệ thống Chấm công Nhân viên Oregon

Tài liệu tùy chọn để giúp ghi lại thời gian của bạn với fob.

Lưu ý: Đừng gửi bảng chấm công fob. Các bảng chấm công này chỉđể quý vị lưu hồ sơ.