មគ្គទេសក៍

ឈ្មោះជាមួយកំណែ

ការពិពណ៌នា

មគ្គទេសក៍អ្នកផ្តល់សេវា OR PTC DCI

ព័ត៌មានអំពីខ្លឹមសារ EVV និង OR PTC DCI និងរបៀបប្រើវិធីផ្សេងៗនៃការកត់ម៉ោង។

 QRGs (មគ្គទេសក៍យោងរហ័ស)

ចំណងជើងមគ្គទេសក៍យោងរហ័ស

ការពិពណ៌នា

ការបន្ថែម និងការផ្លាស់ប្តូរកូដ PIN

រៀបរាប់របៀបធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខកូដ PIN ចាស់ ឬបន្ថែមលេខកូដមួយ ប្រសិនបើមិនទាន់បង្កើតលេខកូដមួយ។

កំហុសទូទៅនៃការកត់ម៉ោង និងការរំលោភលើវិធានអាជីវកម្ម QRG

ពន្យល់អំពីកំហុសទូទៅ ឬការរំលោភបំពានដែលអាចទទួលបាន និងផ្តល់ការណែនាំអំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើនៅពេលអ្នកទទួលបានមួយ។

ការបម្លែងពេលវេលា - នាទីទៅម៉ោងទសភាគ

How to convert minutes to decimal hours

របៀបបញ្ចូល Mileage ទៅក្នុង OR PTC DCI – QRG

សៀវភៅណែនាំនេះផ្តល់នូវការណែនាំជាជំហានៗ សម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវា ដើម្បីបញ្ចូលចំនួនម៉ាយល៍របស់ពួកគេ។

ວິທີການນໍາໃຊູ້ຟັອບ

This guide provides step-by-step instructions for Providers using the fob device to record their time worked in OR PTC DCI.

របៀបផ្ទៀងផ្ទាត់ម៉ោងធ្វើការដែលគ្មានការបញ្ជាក់

ការណែនាំផ្តល់សេចក្តីណែនាំសម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាពីរបៀបផ្ទៀងផ្ទាត់ការចូលធ្វើការ​ដោយ​ស្ថាន​ភាពដែល​មិនបានបញ្ជាក់ក្នុង OR PTC DCI តាមរយៈវិបផតថល គេហទំព័រចល័ត​ និង​កម្មវិធីចល័ត។

តារាងព័ត៌មានជំនួយសំណួរដែលសួរញឹកញាប់អំពី OR PTC DCI នៃ QRG

ឆ្លើយសំណួរទូទៅដែលអ្នកប្រើអាចសួរនៅពេលប្រើប្រព័ន្ធ OR PTC DCI

តារាងព័ត៌មានជំនួយទូរសព្ទលើតុ OR PTC DCI  នៃ QRG

របៀបបង្កើតការស្កេនវត្តមានក្នុងពេលពិតប្រាកដ ក៏ដូចជាលេខទូរសព្ទលើតុ OR PTC DCI សម្រាប់ហៅទូរសព្ទ។

បណ្តាញទូរសព្ទចល័ត OR PTC DCI នៃ QRG

បង្ហាញពីរបៀបដែលអ្នកផ្តល់សេវាកម្មអាចប្រើវិបផតថល OR PTC នៅលើឧបករណ៍ចល័ត។

មគ្គទេសក៍អំពីការកំណត់អ្នកប្រើ OR PTC DCI

វិធីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដូចជាពាក្យសម្ងាត់ លេខកូដ PIN សំណួរសុវត្ថិភាព អ៊ីមែល លេខទូរសព្ទ និងឈ្មោះអ្នកប្រើ។

អ្នកផ្ដល់សេវា – ស្ដីពីកំហុសម៉ោងអនុញ្ញាត

មគ្គុទេសក៍នេះរួមបញ្ចូលកំហុសអ្វីដែលកើតឡើងនៅពេលអ្នកផ្ដល់សេវាព្យាយាមទាមទារម៉ោងច្រើនជាងម៉ោងដែលពួកគេត្រូវបានអនុញ្ញាត អ្វីដែលត្រូវធ្វើប្រសិនបើពួកគេជួបកំហុសនេះ និងរបៀបបង្ការកំហុស។

បេចćកវǰទs និងកមŷវǰធី OR PTC DCI

ពន្យល់ពីជម្រើស OR PTC DCI EVV ហើយនឹងជួយអ្នកជ្រើសរើសជម្រើសដែលសម​ស្រប​ទៅ​នឹងកម្រិតនៃផាសុខភាពរបស់អ្នកដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យា។

តើជម្រើស OR PTC DCI មួយណាដែលសមស្របសម្រាប់ខ្ញុំ?

ការណែនាំអំពីជម្រើសនៃការកត់ម៉ោងផ្សេងៗគ្នាដែលមាន។

Provider and Consumer Resource Guide

Provides an overview of available resources for support for Providers and Consumers.

 CBTs (កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលតាមកុំព្យូទ័រ)

ចំណងជើងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលតាមកុំព្យូទ័រ

ការពិពណ៌នា

ការសង្គ្រោះពាក្យសម្ងាត់ដែលភ្លេច

ការណែនាំអំពីរបៀបផ្លាស់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់នៅពេលភ្លេចពាក្យសម្ងាត់។

ចូល OR PTC DCI ហើយប្តូរការកំណត់អ្នកប្រើរបស់អ្នក

ការណែនាំបែបអន្តរកម្មនៃការផ្លាស់ប្តូរការកំណត់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។

ការរុករកវិបផតថលសម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាកម្ម

ការណែនាំអំពីវិបផតថល OR PTC DCI និងរបៀបប្រើវាសម្រាប់ EVV

ការបន្ថែមការបញ្ចូលឧបករណ៍ទៅលើវិបផតថល OR PTC DCI

ការណែនាំអំពីការបញ្ចូលឧបករណ៍ទៅលើវិបផតថល OR PTC DCI

វីដេអូ

ចំណងជើងវីដេអូ

ការពិពណ៌នា

ព័ត៌មានទូទៅអំពីប្រវត្តិរូបអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម

ព័ត៌មានទូទៅកម្រិតខ្ពស់អំពីប្រវត្តិរូបអ្នកផ្តល់សេវាកម្មដែលមើលទៅមានរូបរាងយ៉ាងម៉េច។

កម្មវិធីទូរសព្ទ OR PTC DCI សម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាកម្ម

វីដេអូបង្ហាញពីរបៀបប្រើកម្មវិធីទូរសព្ទ OR PTC DCI

វិបផតថល OR PTC DCI សម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាកម្ម

វីដេអូបង្ហាញពីរបៀបប្រើវិបផតថល OR PTC DCI។

OR PTC DCI English Provider OrientationThis is a video recording of the Provider Orientation Session where each method of time entry is explained in depth with step-by-step instructions on how to use each Method.

ធនធានបច្ចេកវិទ្យា

ចំណងជើងឯកសារ

ការពិពណ៌នា

របៀបបង្កើតគណនីអ៊ីមែល Google ឈ្មោះថា QRG

រៀបរាប់ពីរបៀបបង្កើតគណនីអ៊ីមែលឥតគិតថ្លៃជាមួយ Gmail

របៀបធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធី Android ឈ្មោះថា QRG

បង្ហាញការណែនាំអំពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីនៅលើឧបករណ៍ឆ្លាតវៃដំណើរការប្រព័ន្ធ Android។

វិធីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធី Apple ឈ្មោះថា QRG

បង្ហាញការណែនាំអំពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីនៅលើឧបករណ៍ឆ្លាតវៃដំណើរការប្រព័ន្ធ Apple

ផ្សេងទៀត

ចំណងជើងឯកសារ

ការពិពណ៌នា

OR PTC DCI Fob Timesheet

Optional document to help record your time with the fob.

Note: Time must still be entered on the OR PTC DCI Web Portal.