ຄູ່ມື

ຊື່ພ້ອມດ້ວຍເວີຊັນ

ຄຳອະທິບາຍ

ຄູ່ມືຜູ້ສະໜອງຂອງ OR PTC DCI

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວ່າ EVV ແລະ OR PTC DCI ແມ່ນຫຍັງ ແລະ ຈະນໍາໃຊ້ວິທີການທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອບັນທຶກເວລາໄດ້ແນວໃດ.

QRG (ຄູ່ມືອ້າງອີງໂດຍສັງເຂບ)

ຫົວຂໍ້ຄູ່ມືອ້າງອີງໂດຍສັງເຂບ

ຄຳອະທິບາຍ

QRG ກ່ຽວກັບການເພີ່ມ ແລະ ການປ່ຽນ PIN

ຄອບຄຸມວິທີການອັບເດດໝາຍເລກ PIN ໃນປັດຈຸບັນ ຫຼື ເພີ່ມໝາຍເລກໃໝ່ ຖ້າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕັ້ງເທື່ອ.

QRG ກ່ຽວກັບຂໍ້ຜິດພາດທົ່ວໄປໃນການປ້ອນເວລາເຂົ້າ ແລະ ການລະເມີດກົດລະບຽບທາງທຸລະກິດ

ອະທິບາຍຂໍ້ຜິດພາດ ຫຼື ການລະເມີດທົ່ວໄປທີ່ອາດຖືກຮັບ ແລະ ໃຫ້ຄຳຊີ້ນໍາວ່າຕ້ອງແນວໃດ ເມື່ອທ່ານໄດ້ຮັບຂໍ້ຜິດພາດ ຫຼື ການລະເມີດໃດໜຶ່ງ.

ຕາຕະລາງການແປງເວລາ - ນາທີເປັນຊົ່ວໂມງທົດສະນິຍົມ

How to convert minutes to decimal hours.

ວິທີການໃສ່ Mileage ເຂົ້າໄປໃນ OR PTC DCI - QRG

ຄູ່ມືນີ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຂັ້ນຕອນເປັນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນສໍາລັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ຈະປ້ອນເລກໄມຂອງພວກເຂົາ.

ວິທີການນໍາໃຊ້ fob ໄດ້

This guide provides step-by-step instructions for Providers using the fob device to record their time worked in OR PTC DCI.

ວິທີກວດສອບການຕອກບັດທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການກວດສອບ

ຂໍ້​ແນະ​ນຳ​ນີ້​ມີໃຫ້ສຳ​ລັບ​ຜູ້​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ກ່ຽວກັບ​ວິ​ທີ​ກວດ​ສອບ​ຂໍ້ມູນເຂົ້າວຽກ​ໃນ​ກໍລະນີ​ທີ່​ຍັງບໍ່ໄດ້​ຮັບ​ການກວດ​ສອບ​​ໃນ OR PTC DCI ໂດຍຜ່ານ ​ເວັບ​ຜອດ​ໂທ​ລ, ເວັບ​ມື​ຖື ແລະ ແອັບ​ມື​ຖື. ຂໍ້ມູນເຂົ້າວຽກ​ໃນ​ກໍລະນີທີ່​ຍັງບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການກວດ​ສອບ​ແມ່ນ​ຂໍ້ມູນຂາເຂົ້າ​ທີ່​ຖືກ​ດັດ​ແກ້ ຫຼື ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ພະ​ນັກ​ງານ​ຂອງ​ລັດ ແລະ ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ການກວດ​ສອບ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຜູ້​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ໄດ້​ຮັບ​​ເງິນຄ່າຈ້າງ​ສຳ​ລັບ​ຜຽນ​​ວຽກນັ້ນໆ.

QRG ກ່ຽວກັບແຜ່ນຂໍ້ມູນແນະນໍາສຳລັບຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເປັນປະຈຳຂອງ OR PTC DCI

ຕອບຄຳຖາມທົ່ວໄປທີ່ຜູ້ໃຊ້ອາດມີ ເມື່ອກຳລັງນໍາໃຊ້ລະບົບຂອງ OR PTC DCI.

QRG ກ່ຽວກັບແຜ່ນຂໍ້ມູນແນະນໍາສຳລັບສາຍໂທລະສັບຂອງ OR PTC DCI

ວິທີການຕອກບັດຕາມເວລາຕົວຈິງ ພ້ອມທັງໝາຍເລກສາຍໂທລະສັບທີ່ມີຢູ່ຂອງ OR PTC DCI ເພື່ອໂທ.

QRG ກ່ຽວກັບເວັບເທິງມືຖືຂອງ OR PTC DCI

ສະແດງວ່າຜູ້ສະໜອງສາມາດນໍາໃຊ້ທາງເຂົ້າເວັບຂອງ OR PTC ເທິງອຸປະກອນມືຖືໄດ້ແນວໃດ.

QRG ກ່ຽວກັບການຕັ້ງຄ່າຂອງຜູ້ໃຊ້

ວິທີການອັບເດດສິ່ງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ລະຫັດຜ່ານ, PIN, ຄຳຖາມເພື່ອຮັກສາຄວາມປອດໄພ, ອີເມວ, ໝາຍເລກໂທລະສັບ ແລະ ຊື່ຜູ້ໃຊ້.

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ – ຄວາມຜິດພາດເກີນຊົ່ວໂມງທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ

ຄູ່ມືນີ້ປະກອບສິ່ງທີ່ຜິດພາດທີ່ເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການພະຍາຍາມຮຽກຮ້ອງຫຼາຍກວ່າທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ຈະເຮັດແນວໃດຖ້າພວກເຂົາໄດ້ຮັບຄວາມຜິດພາດນີ້, ແລະວິທີການປ້ອງກັນມັນ.

ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ OR PTC DCI

ອະ​ທິ​ບາຍບັນດາທາງເລືອກຂອງ OR PTC DCI EVV ແລະ ຈະຊ່ວຍທ່ານເລືອກທາງເລືອກທີ່ເຂົ້າກັບລະດັບຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງທ່ານໄປພ້ອມກັບເທັກໂນໂລຢີ.

ທາງເລືອກໃດຂອງ OR PTC DCI ແມ່ນເໝາະສົມສຳລັບຂ້ອຍ?

ມີຄູ່ມືທາງເລືອກການບັນທຶກເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃຫ້.

Provider and Consumer Resource Guide

Provides an overview of available resources for support for Providers and Consumers.

CBT (ການຝຶກອົບຮົມທີ່ອີງໃສ່ຄອມພິວເຕີ)

ຫົວຂໍ້ການຝຶກອົບຮົມທີ່ອີງໃສ່ຄອມພິວເຕີ

ຄຳອະທິບາຍ

Recovering a Forgotten PasswordInteractive walk through on how to change a password when it has been forgotten.
Logging In to OR PTC DCI and Changing Your User SettingsInteractive walk through of changing a user’s personal settings.

ການສຳຫຼວດທາງເຂົ້າເວັບສຳລັບຜູ້ສະໜອງ

ການແນະນໍາແບບຕອບໂຕ້ກ່ຽວກັບທາງເຂົ້າເວັບຂອງ OR PTC DCI ແລະ ວິທີທີ່ມັນຖືກນໍາໃຊ້ສຳລັບ EVV

ການເພີ່ມຂໍ້ມູນເຂົ້າຂອງກະແຈຟັອບໃສ່ທາງເຂົ້າເວັບຂອງ OR PTC DCI

ການແນະນໍາແບບຕອບໂຕ້ກ່ຽວກັບການປ້ອນຂໍ້ມູນເຂົ້າຂອງກະແຈຟັອບໃສ່ທາງເຂົ້າເວັບຂອງ OR PTC DCI.

ວິດີໂອ

ຫົວຂໍ້ວິດີໂອ

ຄຳອະທິບາຍ

ພາບລວມກ່ຽວກັບປະຫວັດໂດຍຫຍໍ້ຂອງຜູ້ສະໜອງ

ພາບລວມລະດັບສູງກ່ຽວກັບວ່າປະຫວັດໂດຍຫຍໍ້ຂອງຜູ້ສະໜອງເບິ່ງຄືແນວໃດ.

ແອັບມືຖືຂອງ OR PTC DCI ສຳລັບຜູ້ສະໜອງ

ການແນະນໍາແບບວິດີໂອກ່ຽວກັບວິທີການນໍາໃຊ້ແອັບມືຖືຂອງ OR PTC DCI.

ທາງເຂົ້າເວັບຂອງ OR PTC DCI ສຳລັບຜູ້ສະໜອງ

ການແນະນໍາແບບວິດີໂອກ່ຽວກັບວິທີການນໍາໃຊ້ທາງເຂົ້າເວັບຂອງ OR PTC DCI.

OR PTC DCI English Provider OrientationThis is a video recording of the Provider Orientation Session where each method of time entry is explained in depth with step-by-step instructions on how to use each Method.

ຊັບພະຍາກອນເຕັກໂນໂລຊີ

ຊື່ພ້ອມດ້ວຍເວີຊັນ

ຄຳອະທິບາຍ

QRG ກ່ຽວກັບວິທີການສ້າງບັນຊີອີເມວດ້ວຍ Google

ຄອບຄຸມວິທີການສ້າງບັນຊີອີເມວໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າດ້ວຍ Gmail.

QRG ກ່ຽວກັບວິທີການອັບເດດແອັບສຳລັບ Android

ສະແດງເຖິງຄຳແນະນໍາສຳລັບການອັບເດດແອັບພລິເຄຊັນເທິງອຸປະກອນອັດສະຣິຍະທີ່ໃຊ້ລະບົບປະຕິບັດການຂອງ Android.

QRG ກ່ຽວກັບວິທີການອັບເດດແອັບສຳລັບ Apple

ສະແດງເຖິງຄຳແນະນໍາສຳລັບການອັບເດດແອັບພລິເຄຊັນເທິງອຸປະກອນອັດສະຣິຍະທີ່ໃຊ້ລະບົບປະຕິບັດການຂອງ Apple.

ອື່ນໆ

ຊື່ພ້ອມດ້ວຍເວີຊັນ

ຄຳອະທິບາຍ

OR PTC DCI Fob Timesheet

Optional document to help record your time with the fob.

Note: Time must still be entered on the OR PTC DCI Web Portal.